16 november, 2016

Katapult

Kulturstorm drev mellan 2011 – 2013 projektet Katapult. Det syftade till att ge ungdomar i Västerbotten verktyg att genom arrangörskap ta plats som opinionsbildare, kulturproducenter och samhällskapare.

Förutom att lära ut själva hantverket att arrangera ville projektet även ge djupare kunskaper i frågor om makt och inflytande samt så frön till kritiskt tänkande

Målgruppen i projektet var unga i högstadie- och gymnasieålder. Det eftersträvades att deltagarna skulle vara så heterogena som möjligt när det kom till etnicitet, kön och funktionsförmåga. Den direkta målgruppen var personer som var kopplade till ett utanförskap. Kulturstorm hade i tidigare arbeten och i en omvärldsanalys sett att på grund av strukturell diskriminering hade denna målgrupp det extra svårt att bli kulturproducenter.

Katapult hade två delar; ett var lärandeprocesser och det andra var mentorskap. Lärandeprocesserna var att deltagarnas egna erfarenheter fick vara utgångspunkten i diskussioner och samtal. Genom teorier, praktik och dialog gavs deltagarna verktyg för att tänka kritiskt och reflekterande.

Mentorskapet hade syfte till att deltagarna skulle få positiva identifikationsobjekt. De skulle helt enkelt via förebilder få synsätt och kanaler till att ta sig ur ett utanförskap. Förebilder har i detta projekt och även andra visat sig vara en av de bästa metoderna för att stärka deltagare och kunna utmana de i deras självbild.

Kombinationen lärandeprocesser och mentorskap var projektets metod för att bidra till att deltagarna skulle värdesätta sina egna förmågor och förvärva nya. I ett andra led mynnade detta sedan ut i att ungdomarna själva kunde arrangera aktiviteter för andra unga, och att de därmed själva blev förebilder.

Ett hinder som uppstod var att flera av de deltagare som definierade sig som tjejer inte fick eller kunde delta på samma premisser som killarna utifrån kulturella skäl. Därför valde Katapult att samarbeta med ett annat projekt vid namn Axxess Umeå som nådde denna målgrupp, och dessutom arrangerades utbildningstillfällen specifikt för tjejer.

 

Katapult blev ett stort och väl genomfört projekt där deltagarna själva, trots mötet av strukturell diskriminering, lyckades skapa egna förutsättningar på sina orter, stärkte varandra och de samverkade lokalt och regionalt. Ungdomarna kunde i slutfasen av Katapult med egna verktyg och kreativa uttryck ta upp frågor som berörde missnöje, utanförskap, mänskliga rättigheter och demokrati.